………………………………………

OSUN Sp. z o.o.                                                                                                                         miejscowość, data

Ul. Rzemieślnicza 31

62-081 Przeźmierowo

 

 

FORMULARZ ZWROTU TOWARU

NUMER ZAMÓWIENIA: ........................................ DATA ZAMÓWIENIA: ..............................................

NUMER FAKTURY/PARAGONU:.............................................................................................................

IMIĘ I NAZWISKO: .................................................................................................................................

ADRES: ..................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

TELEFON: .................................................... EMAIL: ..............................................................................

Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy:

 

nazwa Banku: ..........................................................................................................................................

Numer rachunku: __-____-____-____-____-____-____

NAZWA TOWARU

ILOŚĆ

CENA BRUTTO

PRZYCZYNA ZWROTU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi Klienta: .......................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zwrotu towaru określone w Regulaminie sklepu.

 

 

      .....................................................

(czytelny podpis Klienta)